spacer

Styrkan i coachning som metod

emersonSV

Coachning är ett sätt att effektivt stärka och uppmuntra människor att hitta egna
svar och lösningar för sina utmaningar. Coachning hjälper dem att sträcka sig
t.o.m. längre än vad de tror är möjligt och uppmuntrar och stödjer dem att skrida
till nödvändiga åtgärder.

Det är ett mycket praktiskt sätt att arbeta med invider och grupper.
I en träningsprocess blir du utmanad att växa och hitta dina inneboende
bästa förmågor och din potential, som redan finns inom dig. Coachning tar
sikte på framtiden – personer och organisationer blir utmanade och lotsade
att växa och utveklas. Coachning har att göra med att bli klarare i sina egna
tanke- och handlingsmönster, vilket leder till förändring och påskyndar framsteg
både hos invivider och organisationer. Professionell coachning har metoder att
stöjda personer att ta steget från att lära sig i teorin till att göra i praktiken.

En enastående ledare ser, hör, känner och lyssnar

Stora ledare har starka visioner och är målinriktade. Enastående ledare fäster
dessutom också uppmärksamhet vid hur de behandlar andra, hur de reagerar
och agerar.

God självkännedom och ett proaktivt förhållningssätt gentemot människor och sin
omgivning är utgångspunkter för ledarskap. En enastående ledare inspirerar och
uppmuntrar andra att uppnå det bästa – och får dem att agera. För att leda andra
krävs förmåga att kunna leda sig själv.

Enastående ledarskap är en intressant kombination av yrkesmässig målinriktning
och mänsklig ödmjukhet. Enastående ledare kan finnas såväl i fabriksmiljöer som
på toppositioner, de kan vara antingen extroverta eller introverta. Var och en
kan utveckla sig, det inre arbetet fokuserar på att uppnå klarhet, koncentration och
viljestyrka. Det utåtriktade arbetet fokuserar på att kommunicera öppet och klart
och att lära sig att lyssna på andra.

Kännetecken för en enastående ledare:

 • ärlighet
 • självdisciplin
 • målinriktning
 • god lyssnare

Fem steg till ett enastående ledarskap

För att utveckla ett enastående ledarskap krävs både utforskande av sitt eget sinne och agerande utgående från de rätta värderingarna och målsättningarna.

1. Klarhet Det är nödvändigt att du upptäcker dina inre hinder och att du undanröjer dem oberoende om de har att göra med yttre omständigheter eller egna dåliga vanor. Klarhet är att se både sina styrkor och utvecklingsområden.

2. Vilja är att prioritera och besluta vad som är viktigt för dig och ditt arbete.

3. Målsättning är att kunna se möjligheter. Det är resultatet av din vilja och riktningen på dina tankar, skapandet på mental nivå.

4. Plan Planering är strategi, motivation och självdisciplin satta i verket.

5. Handling är processens slutfas. Det är all den verksamhet och de operativa handlingar som skall göras från timme till timme, från dag till dag.

 

1-3 gäller din person, hurudan du ÄR
4-5 gäller ditt handlande, vad du GÖR

Coachningsprocessen för enastående ledarskap
strävar till att skapa balans mellan vänstra
hjärnhalvans handlingsinriktning (att göra)
och högra hjärnhalvans ledarskap (att vara).

Coachningsprogram för enastående ledarskap

gracias coachningsprogram är skräddarsydda processer uppgjorda enligt kundens behov.

 • de kan räcka från några månader till ett år
 • programmet byggs upp på olika sätt och med olika metoder beroende på vad företaget eller individen behöver
 • de bästa resultaten uppnås då programmen kan genomföras på många nivåer och integreras med företagets övriga tränings- eller förändringsinitiativ
Coachning för att väcka inspiration, motivation och energi

 • När ett inspirerande verktyg behövs för att motivera ledare och anställda för att konkret vidta åtgärder för nya mål eller strategier

Ledarskapsträning eller utveckling som ledare

 • Då tiden är inne för att utbilda nya ledare inom företaget eller på nytt aktivera färdigheter hos ledarna eller förmännen

Coachning i mindre grupper

 • När praktisk coachning i mindre grupper behövs för att förverkliga företagets strategier

Individuell coachning

 • När du önskar en personlig coach, som utmanar dig att växa och utvecklas både som individ och yrkesmässigt och som stöder dig att vidta de åtgärder som påskyndar processen för att nå dina mål

Investeringen ger resultat:

 • ledare och förmän på alla nivåer som har blivit tränade i programmen
  är mera produktiva, målinriktade och proaktiva och har förbättrat sin kommunikationsförmåga
 • arbetsteamens prestationer har förbättrats
 • ökad produktivitet, tillväxt och resultat av affärsverksamheten
 • den allmänna atmosfären är öppnare och mera förtroendefull

 

Kriterier för framgång:

1. De strategiska faktorerna bör motsvara
affärsverksamhetens verkliga behov.

2. Ledningsgruppen och ledande personer
måste stå bakom initiativet och tro på
visionerna och resultatet – och stödja
arbetstagarna på varje nivå.

3. Träning och coachning bör vara en
pågående process.

4. Träningen måste uppvisa resultat.

Ett enastående arbetsklimat behöver kultiveras

God kundbetjäning ger framgång och vinst. Detta blir möjligt genom att betjäna  arbetstagaren
– att visa riktning och ställa upp klara mål – och att ge behövligt stöd.

Sakkunnig träning och coachning spelar en avgörande roll då man vill utveckla ledarskap och arbetsklimat
inom en organisation. Sättet att leda har en direkt inverkan på arbetsklimatet, vilket som bäst är innovativt,
mänskligt, inspirerande och uppmuntrande.

Då målsättningarna hos företaget är i linje med de enskilda ledarnas yrkesmässiga  målsättningar,
finns en stark bas för en öppen, transparent och stödgivande företagskultur.